Prüfungsordnung Aikido (FDAV)

Prüfungsordnung der Kyū-GradeDruckversion

Sechster Kyū

Tachiwaza

  - Shomenuchi ikkyo
  - Shomenuchi iriminage
  - Gyakuhammi-katatedori shihonage

  - Kokyūho

Fünfter Kyū

Tachiwaza

  - Yokomenuchi ikkyo
  - Yokomenuchi shihonage
  - Yokomenuchi udekimenage
  - Yokomenuchi kotegaeshi
  - Yokomenuchi iriminage

  - Kokyūho

Vierter Kyū  

Tachiwaza

  - Ryotedori tenchinage
  - Ryotedori iriminage
  - Ryotedori shihonage
  - Katadori nikyo
  - Katadori sankyo
  - Katadori koshinage
  - Aihammi-katatedori iriminage
  - Aihammi-katatedori nikyo
  - Katate-ryotedori kokyūnage

  - Kokyūho

Dritter Kyū

Suwariwaza

  - Shomenuchi ikkyo
  - Shomenuchi nikyo
  - Shomenuchi iriminage

Tachiwaza

  - Munadori shihonage
  - Munadori iriminage
  - Munadori kotegaeshi
  - Yokomenuchi koshinage

Ushirowaza

  - Ushiro-ryotedori ikkyo
  - Ushiro-ryotedori sankyo
  - Ushiro-ryotedori iriminage
  - Ushiro-ryotedori shihonage

Tanto-dori

  - Tsuki ikkyo
  - Tsuki kotegaeshi
  - Tsuki iriminage
  - Tsuki udekimenage

  - Kokyūho

Zweiter Kyū

Suwariwaza

  - Yokomenuchi ikkyo
  - Yokomenuchi nikyo
  - Shomenuchi sankyo
  - Shomenuchi yonkyo
  - Shomenuchi kotegaeshi

Hanmihandachiwaza

  - Gyakuhammi-katatedori shihonage
  - Gyakuhammi-katatedori uchikaitennage
  - Gyakuhammi-katatedori sotokaitennage
  - Gyakuhammi-katatedori ikkyo
  - Gyakuhammi-katatedori nikyo

Tachiwaza

  - Katadori-menuchi ikkyo
  - Katadori-menuchi nikyo
  - Katadori-menuchi shihonage
  - Katadori-menuchi iriminage
  - Katate-ryotedori ikkyo
  - Katate-ryotedori kotegaeshi
  - Katate-ryotedori iriminage
  - Katate-ryotedori udekimenage
  - Jodan-tsuki shihonage
  - Jodan-tsuki koshinage
  - Jodan-tsuki nikyo
  - Jodan-tsuki kokyūnage

Ushirowaza

  - Ushiro-katatedori-kubishime ikkyo
  - Ushiro-katatedori-kubishime koshinage
  - Ushiro-katatedori-kubishime shihonage
  - Ushiro-katatedori-kubishime kotegaeshi

Tantō-dori

  - Shomenuchi kotegaeshi
  - Shomenuchi iriminage
  - Yokomenuchi gokyo
  - Yokomenuchi iriminage
  - Yokomenuchi kotegaeshi

Jō-dori

  - Jiyūwaza

  - Kokyūnage

Erster Kyū

Suwariwaza

  - Ryokatadori ikkyo
  - Ryokatadori nikyo
  - Yokomenuchi sankyo
  - Yokomenuchi yonkyo
  - Yokomenuchi gokyo
  - Yokomenuchi kotegaeshi
  - Yokomenuchi iriminage

Hanmihandachiwaza

  - Ryotedori shihonage
  - Ryotedori iriminage
  - Ryotedori kotegaeshi
  - Ushiro-ryokatadori ikkyo
  - Ushiro-ryokatadori sankyo
  - Ushiro-ryokatadori kotegaeshi

Tachiwaza

  - Sodedori iriminage
  - Sodedori shihonage
  - Shomenuchi shihonage
  - Shomenuchi koshinage
  - Yokomenuchi hijikimeosae
  - Katate-ryotedori koshinage
  - Munadori-menuchi jujigaraminage
  - Ryotedori koshinage

Ushirowaza

  - Ushiro-ryotedori koshinage
  - Ushiro-ryotedori jujigaraminage
  - Ushiro-katatedori-kubishime udekimenage
  - Ushiro-katatedori-kubishime kokyūnage
  - Ushiro-ryokatadori kokyūnage
  - Ushiro-ryokatadori sankyo
  - Ushiro-eridori kokyūnage
  - Ushiro-eridori ikkyo
  - Ushiro-eridori shihonage
  - Ushiro-eridori kotegaeshi

Tantō-dori

  - Jiyūwaza

Jō-dori

  - Jiyūwaza

Tachi-dori

  - Jiyūwaza

  - Kokyūnage